Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Radosław Sadowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FILAR Radosław Sadowski, z siedzibą przy ul. 11 Listopada 47BB/2, 05 – 270 Marki, właściciel marki ,,FILAR“ Centrum Psychoterapii i Rozwoju Anna Sadowska (dalej ,,Administrator“).
 2. Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych pisemnie na adres: ,,FILAR“ Centrum Psychoterapii i Rozwoju, ul. 11 Listopada 47BB/2,    05 – 270 Marki.
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych oraz pozostających pod Państwa opieką dzieci (ich zakres zależy od rodzaju wykonywanej usługi):
 • Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia,
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, telefon, adres zamieszkania lub korespondencyjny,
 • Pozostałe rodzaje danych osobowych, w tym dane wrażliwe dotycące zdrowia, niezbędne dla celów, o których mowa w pkt 4.

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia świadczenie usług przez ,,FILAR“ Centrum Psychoterapii i Rozwoju.

W przypadku przetwarzania danych osobowych osoby poniżej 13 roku życia zgodę na ich przetwarzanie wyraża przedstawiciel ustawowy/prawny opiekun małoletniego.

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług psychoterapeutycznych – na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO; w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w celu rozliczania świadczonych usług poprzez wystawianie rachunków/faktur za wykonane usługi – na podstawie wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 2. Odbiorcami danych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty, którym Administrator może powierzyć działania wynikające z realizacji celów wymienionych w pkt 4, w tym podmioty świadczące obsługę księgową, informatyczną, prawną na rzecz Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będą przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W zakresie dochodzenia roszczeń dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawnych.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Przy czym cofnięcie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.